HealthInvest logo

Alpha Fund

Viktig info! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här

Icon

Vi investerar fritt.

Alpha Fund är en hälsovårdsfond som investerar fritt inom hela sektorn utifrån våra förvaltares bedömning. Eftersom vi har ett fritt mandat att investera i hälsovårdssektorns alla olika delar så blir det viktigt att som sparare förstå vad vi gör med fondens medel. Vi vill därför förklara vår investeringsfilosofi som i princip innebär att identifiera aktier där uppsidan är betydande samtidigt som nedsidan är relativt begränsad.

Icon

Vår omvärderingsmodell hittar vinnarna.

Den metod som huvudsakligen används i förvaltningen kallar vi omvärderingsmodellen. Den utnyttjar det faktum att tillväxtbolag handlas till värderingar som är cirka dubbelt så höga jämfört med mer långsamtväxande bolag inom hälsovårdssektorn. Modellen innebär i korthet att fonden tar position i lågt värderade företag med relativt låg tillväxt men som har en tydlig potential att börja växa kraftigt. När försäljningen tar fart uppstår ett värdeskapande i och med att investerarna uppvärderar bolaget till ett tillväxtföretag. Denna process brukar kunna ge en uppvärdering på 50-100%. 

Icon

Vi identifierar katalysatorer.

Det viktiga i förvaltningsarbetet består alltså av två delar, dels att korrekt kunna identifiera lågt värderade bolag, dels identifiera en eller flera katalysatorer som kan få i gång bolagets tillväxt substantiellt. Det vi kallar katalysator kan vara av olika slag. Det är en faktor som ligger i eller utanför företagets kontroll. Det är viktigt att katalysatorn är enkel, begriplig och substantiell. Den ska kunna förklaras och det ska inte krävas för många ”om” för att den skall materialiseras. I praktiken är katalysatorn oftast en stark produktlansering som hjälper bolaget att ta marknadsandelar eller expandera på nya marknader och därmed lyfta upp bolaget till ett ”tillväxtbolag” igen.

HealthInvest Alpha Fund har genererat klart högst alfa sedan 2013 – mer än 4% per år jämfört med genomsnittsfonden

*Utvärderingen inkluderade alla läkemedelsfonder i databasen Morningstar.se med historik sedan januari 2013. Beräkningarna avser fondernas utveckling i SEK efter avgifter under perioden 31 januari 2013 – 30 juni 2022. MSCI World Health Care Index har använts vid utvärderingen.

Investerar i lönsamma företag där aktien bedöms vara undervärderad

HealthInvest Alpha Fund är en aktivt förvaltad fond som investerar i företag i hälsovårdssektorn. Fonden är en småbolagsfond och har en global placeringsinriktning. Gedigen branschkunskap i kombination med värderingsfokus ökar sannolikheten för framgångsrika placeringar, då många småbolag inom hälsovårdssektorn inte är lika genomlysta som större bolag.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond vars investeringar inriktas mot mindre företag inom hälsovårdssektorn som bedöms som undervärderade. Investeringsstrategin innebär att en väsentlig andel av fondförmögenheten investeras i företag med relativt låga börsvärden, så kallade småbolag. Förvaltningsstrategin är värdebaserad och framför allt inriktad på lönsamma företag där aktien av någon anledning bedöms vara undervärderad. Förvaltningens målsättning är att skapa största möjliga värdetillväxt, dvs hög överavkastning, med ett begränsat risktagande.

Exponering

Innehav Top 10

Länder

Branscher

*varav fast förvaltningsavgift: 1% i andelsklass C, 1,2% i andelsklass D och 1,2% i andelsklass E. I de löpande kostnaderna inkluderas även transaktionskostnader som varierar år för år beroende på antal värdepapperstransaktioner som utförs i fonden samt kostnader för analys som varierar över tid.

FAQ

Hur många innehav finns i portföljen?

Vad innebär det att fonden är aktivt förvaltad?

Hur hållbar är fonden?

Hur stor är risken i förhållande till andra produkter?

Vilken investeringshorisont rekommenderas?

Hållbarhetsrelaterade upplysningar HealthInvest Alpha Fund - v.1 2022-12-30

Hållbarhetsrelaterade upplysningar HealthInvest Alpha Fund - v.1 2022-12-30

SUMMARY IN ENGLISH Sustainability-related disclosures HealthInvest Alpha Fund v.1, 2022-12-30

Följ oss via mail

Bara de viktigaste uppdateringarna skickas via mail. Välj vilka utskick du är intresserad av:

Genom att följa oss via nyhetsbrev godkänner du att informationen kommer att skickas till Mailchimp.
Läs mer Här.