HealthInvest logo

Information

Hållbarhet

Viktig info! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.

Vår övertygelse

För HealthInvest är det en självklarhet att företag och näringsliv tar ansvar för den påverkan verksamheten har på människor och miljö. En grundsten för oss är att fonden inte ska tjäna pengar på att företag brister vad gäller miljö, socialt ansvar eller styrning. Om ett företag har stora brister ur ett hållbarhetsperspektiv så ska vi inte vara investerade. Att verka hållbart innebär för oss att identifiera risker, möjligheter och konsekvenser ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, samt säkra långsiktig framgång genom hållbara strategier.

För oss som fondbolag och långsiktiga investerare anser vi att hållbarhetsfaktorer och risker påverkar såväl avkastningspotential som risk i fondens olika investeringsalternativ. Integrering av hållbarhetsfaktorer och risker i fondförvaltningen ger en bättre förståelse för samtliga risker och möjligheter som en investering är exponerad mot och kan därmed förbättra portföljens risk- och avkastningsprofil.

 

Hållbarhet i investeringsprocessen

Det är fondförvaltningen som utför hållbarhetsanalysen antingen direkt eller genom delegation. Att i bolagsanalysen ta hänsyn till hållbarhetsaspekter är en nödvändighet för att över tid säkerställa en väl avvägd och kontrollerad risk samt för att kunna uppnå en hög avkastning. Hållbarhetsanalysen är därför en integrerad del av investeringsprocessen där fondbolaget har ett brett hållbarhetsperspektiv som beaktar miljöfrågor, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning.

Hållbarhetsanalysen ska

- identifiera hållbarhetsrisker,

- utgöra underlag för bedömning av negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer, och

- utgöra underlag för förvaltningens aktieval, inklusive bedömning av om investeringen kan beaktas som en hållbar investering och påverkansarbete.

Policy för hållbarhetsrisker

HealthInvest beaktar hållbarhetsrisker vid alla investeringar. Hållbarhetsrisker ingår alltid i den noggranna bolagsanalys som förvaltarna gör av samtliga potentiella investeringar. I analysen används både data från externa leverantörer och egen hållbarhetsanalys. Förvaltarna ansvarar även för regelbunden uppföljning av hållbarhetsrisken i det relevanta bolaget. Hållbarhetsriskerna hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering av vissa typer av företag samt genom påverkan i form av dialog och röstning på bolagstämmor. Läs mer om HealthInvests policy för integrering av hållbarhetsrisker i Hållbarhetspolicyn.

Policy för negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

HealthInvest beaktar negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer. Hållbarhetsfaktorer definieras som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Det innebär att fondbolaget analyserar vilka negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som en investering innebär. Till vår hjälp använder vi oss av 18 olika indikatorer, som t.ex. utsläpp av växthusgaser, utsläpp till vatten, ojusterad löneklyfta mellan könen och utebliven uppförandekod för leverantörer. Läs mer om HealthInvests policy för beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i Hållbarhetspolicyn.

Med utgångspunkt i hållbarhetsanalysen använder sig förvaltningen av tre metoder; de väljer in, de exkluderar och de påverkar.

Väljer in

Våra förvaltare letar efter välskötta företag inom t.ex. läkemedel, bioteknik, medicinteknik och relaterade branscher såsom vårdbolag och läkemedelsdistributörer.

Exkluderar

HealthInvest investerar aldrig i bolag som är involverade i vapen, alkohol, tobak, spel (gambling), pornografi, fossila bränslen eller som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Fondbolaget vill äga företag med god bolagsstyrning och anser att det största hotet mot en god bolagsstyrning är korruption. Det är fondbolagets uppfattning att ett företags verkställande ledning och styrelse präglas av landets traditioner och korruptionshistorik. Fondbolaget väljer därför bort företag vars företagsledningar är baserade i relativt korrupta länder. Som mått på korruption använder fondbolaget det internationella organet Transparency Internationals mätningar.

Påverkar

Den grundliga analys vad gäller hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som görs av förvaltarna utgör ett bra underlag för dialog med de bolag vi väljer att investera i. Vi väljer ut de hållbarhetsområden vi anser vara mest relevanta för bolagen i fråga för att försöka påverka dem att förbättra sig. Fondbolaget röstar på bolagsstämmor om fondens innehav överstiger fem procent av företagets börsvärde förutsatt att fråga förekommer som är av betydelse för fondandelsägarna. Undantag görs om fondbolaget trots en ägarandel mindre än 5 procent kan göra en betydande skillnad vid röstningen.

Principles for Responsible Investments

HealthInvest har undertecknat Principles for Responsible Investments (”PRI”), principer för ansvarsfulla investeringar, vilka stöds av FN. PRI är ett samarbetsorgan som ger stöd till investerare i arbetet med att integrera hållbarhet i förvaltningen samt bidrar till kontakt- och kunskapsutbyte mellan investerare.

PRI:s principer:

1. Integrera hållbarhet i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

2. Vara en aktiv ägare och inkludera hållbarhet i ägarpolicy och ägarstyrningsarbete.

3. Verka för ökad transparens i bolagens arbete med hållbarhet.

4. Arbeta för att PRI:s principer accepteras och implementeras också av andra investerare.

5. Samarbeta med andra för att implementera PRI:s principer.

6. Rapportera om aktiviteter och framsteg som görs i implementeringen av PRI:s principer.

Fondbolagets arbete med hållbarhet ska vara i linje med ovanstående sex principer avseende hur investerare bör integrera hållbarhetsaspekter i sin investeringsverksamhet och arbeta som aktiv ägare.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Uppföljning av hållbarhetsarbetet görs i fondernas årsberättelser. Årsrapport HealthInvest Partners fonder 2023.


Hållbarhetsrelaterade upplysningar (senast uppdaterad 2023-06-30)

Policy för integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen

Hållbarhetsrisker definieras som miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de inträffar, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Fonderna beaktar hållbarhetsrisker vid alla investeringar. Vi fokuserar på hållbarhetsrisker som vi anser är särskild relevanta för hälsovårdssektorn. Hållbarhetsrisker ingår alltid i den noggranna bolagsanalys som förvaltarna gör av samtliga potentiella investeringar. I analysen används både data från externa leverantörer och egen hållbarhetsanalys. Förvaltarna ansvarar även för regelbunden uppföljning av hållbarhetsrisken i portföljbolagen. Hållbarhetsriskerna hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering av vissa typer av bolag samt genom påverkan i form av dialog och röstning på bolagstämmor. Bedömningen av portföljbolagens hållbarhetsrisker är viktigt för att få en samlad bild av fondens samtliga risker.

Fondbolaget bedömer att undvikande av tydliga hållbarhetsrisker vid val av investeringar påverkar fondens riskjusterade avkastning positivt över tid. Välskötta bolag, vilka vi bedömer har lägre hållbarhetsrisker, har större chans till långsiktig lönsamhet och därmed större potential att generera bättre avkastning åt fondens andelsägare till en lägre risk. Bolag med bristfälligt arbete inom miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor kan däremot ådra sig stora kostnader och/eller sämre renommé som påverkar investeringens värde negativt.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

HealthInvest Partners AB beaktar i all sin förvaltning investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer.

Hållbarhetsfaktorer definieras som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Det innebär att fondbolaget analyserar och beaktar vilka negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som en investering innebär. Hur de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas beror på fondens investeringsinriktning. Gränsvärden för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer tillämpas för samtliga fondbolagets fonder.

Klimat- och andra miljörelaterade negativa konsekvenser mäts i fonderna med hjälp av följande indikatorer:

- utsläpp av växthusgaser,

- påverkan på biologisk mångfald,

- utsläpp till vatten, och

- farligt och radioaktivt avfall.

Negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter, sociala och personalrelaterade frågor samt mutor och korruption mäts i fonderna med hjälp av följande indikatorer

- brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag,

- avsaknad av processer och efterlevnadsmekanismer i relation till FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag,

- ojusterad löneklyfta mellan könen,

- könsfördelning i styrelserna, och

- exponering mot kontroversiella vapen.

Utöver ovan obligatoriska indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (som anges i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn) har fondbolaget identifierat följande ytterligare indikatorer som bedöms som särskilt relevanta för hälsovårdssektorn.

- vattenanvändning och -återvinning,

- uteblivna policyer som berör vattenanvändning och -hantering,

- uteblivna policyer som berör mutor- och antikorruption, och

- utebliven uppförandekod för leverantörer.

För varje år mäts och rapporteras de huvudsakliga negativa konsekvenserna sammantaget för hela fondbolaget. Redogörelsen för 2022 finner du i länklistan nedan.

Läs mer om hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling hanteras i HealthInvest Sustainable Healthcare respektive HealthInvest Alpha Fund i fondernas informationsbroschyr.

Integrering av hållbarhetsrisker i ersättningspolicyn

Styrelsen i HealthInvest har antagit en ersättningspolicy. Policyn ses över årligen. Styrelsen slår bl.a. fast principerna för hur fast och rörlig ersättning tilldelas och betalas ut. Ersättningspolicyn och tillämpningen av den får inte hindra Fondbolaget från att uppfylla sin skyldighet att agera i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Ersättningspolicyn ska överensstämma med affärsstrategi, mål, värderingar och intressen för Fondbolaget. Vid tillämpningen ska en proportionalitetsbedömning göras och hänsyn tas till bland annat fondbolagets storlek, interna organisation, samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Fondbolagets ersättningssystem ska premiera starka arbetsinsatser och motverka ett risktagande som inte är förenligt med fondernas riskprofil och fondbestämmelser eller kundernas bästa intresse. Bedömningen av ett sunt risktagande inkluderar även hållbarhetsrisker. Fondbolaget har antagit en hållbarhetspolicy som slår fast att hållbarhetsrisker alltid ska integreras i förvaltningsprocessen. Fondbolaget bedömer att ersättningspolicyn är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker i förvaltningsprocessen.

Vill du veta mer?

Ytterligare information kring vårt hållbarhetsarbete finns i fondens hel- och halvårsberättelse samt i informationsbroschyren. Nedan finns även länkar till HealthInvest Partners Hållbarhetspolicy, vardera fonds hållbarhetsinformation samt principer för aktieägarengagemang.

 

Hållbarhetspolicy

HealthInvest Alpha Fund

HealthInvest Sustainable Healthcare

Principer för aktieägarengagemang

Redogörelse aktieägarengagemang 2023

Redogörelse för HealthInvest Partners investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 2022

ENGLISH SUMMARY 2022 HealthInvest Partners' Principle adverse impacts on sustainablity factors