HealthInvest logo

Månadsbrev oktober 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev oktober 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Negativt sentiment men låga värderingar

Hälsosektorns aktier hade en negativ utveckling i oktober. Småbolagen inom sektorn hade det särskilt besvärligt och sjönk med över sju procent. CBOE Volatility Index kvarstod på förhöjda nivåer, vilket indikerar fortsatt hög grad av stress i aktiemarknaden.

Många investerare menar att räntorna snart kommer att sjunka. Vi bedömer detta scenario som relativt osannolikt och tror istället att en envis hög inflation kommer att innebära fortsatta problem för högt värderade aktier och företag med hög belåning. I stället bör man fokusera på lågt värderade företag med starka balansräkningar – komponenter som genomsyrar HealthInvest Alpha Fund.

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 13,4x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 63% (2023-2025). Som en jämförelse har världsindex en värdering om 22,6x och en tillväxt om 20%.

Vid månadens slut hade fonden 21 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde 10% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 91%.

Givet att hälsosektorn de senaste 25 åren har handlats med 20% premium mot aktiemarknaden, men nu värderas till en RABATT om 13%, borde sektorns aktier ha mycket kvar avkastningsmässigt.

Sammantaget är vi bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om 13,4x fritt kassaflöde är 41% lägre än för världsindex och trots den relativt låga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott framöver.

Vänligen klicka här för fondens månadsbrev.

Anders Hallberg, ansvarig förvaltare

Utforska fler artiklar