HealthInvest logo

Information

Tidigare resultat

Viktig info! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.

HealthInvest Alpha Fund

Detta diagram visar HealthInvest Alpha Fund andelklass C, D och E's resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

HealthInvest Sustainable Healthcare

HealthInvest Sustainable Healthcare startade 2022-12-28. När fonden har varit verksam i ett kalenderår eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.